TRÅLERFLÅTEN GJØR NORSK INDUSTRI ULØNNSOM

Regjeringen har lagt frem en stortingsmelding som den har kalt for «Et kvotesystem for økt verdiskapning – En fremtidsrettet fiskerinæring.» Tiltakene i meldingen fører imidlertid til motsatt utvikling. Lønnsomheten i den samlede norske fiskeflåte blir stadig dårligere fordi meldingen stimulerer til økte investeringer i fiskefartøy og fangstrettigheter. Det skjer i en situasjon der den totale tillatte fiskefangst blir mindre. Der finnes ikke flere uutnyttede fiskeslag som kan kompensere for økte innvesteringer. Resultatet er at lønnsomheten i den samlete fiskeflåte blir dårligere. Regjeringens svar på dette er å forlenge ordningene, som har skapt dette uføre og der de minste kystfiskefartøyene fases ut.

For norsk fiskeindustri er utviklingen den samme.

Arne Pedersen fisker og leder i Norges Kystfiskarlag. Her ser vi Arne med en torsk i klassen 30 kilo + på garnfiske utenfor Syltefjordstauran våren 2005. Norges kystfiskarlag organiserer fartøyeiere, fiskere og støttemedlemmer fra Finnmark i nord til Agder i sør. Norges Kystfiskarlagarbeider ut fra en målsetning om at fiskeriene skal gi arbeid og inntekt til flest mulig i kystsamfunnene. Foto: Morten Thuv

I meldingen foreslås det at trålerflåten skal tilgodeses med nesten halvparten av norsk total fangst. Denne fangsten var tidligere forbundet med leveringsplikt til bestemte fiskeindustrianlegg langs kysten. Det skulle sikre arbeid og inntekt til kystbefolkningen. En slik plikt vil regjeringen ikke ha.Dette har ført til at nesten alt av trålerfangster leveres til fryserier med svært stor kapasitet, for deretter å bli sendt til utlandet for bearbeiding. Dette er blitt forsterket ved at den største havgående kystflåte også leverer fangstene direkte til fryseanleggene. Trålerleveransene til fryseriene betales med en langt høyere pris enn det fiskeindustrien kan klare. Fryseriene har få ansatte og ikke produksjonsutstyr. Det motsatte er tilfelle ved fiskeindustrianleggene langs kysten.

Dette gjør at fiskeindustrien ikke kan konkurrere med fiskeprisene til fryseanleggene, sysselsettingen på kysten rammes og norsk fiskeindustri blir ulønnsom. Fiskeindustri, som har egne trålere og dermed har god tilgang til trålerfangster, går med store underskudd. Regjeringens svar på dette er å øke trålernes andel av total fangst.

Norges Kystfiskarlag og Fiskekjøpernes Forening har gått sammen om å kreve at trålerkvotene gis til kystfiskeflåten. Denne flåten leverer sine fangster dagfersk til norsk fiskeindustri. Ved å overføre trålernes fangsttillatelser til kystflåten så vil det gi et kvotegrunnlag for mer mannskaper. Trålmannskapene får dermed en mulighet til arbeid om bord på kystfiskebåter, eller at de selv kan skaffe seg sin egen sjark.

Del på sosiale medier